AKO

to u nás funguje

AKO FUNGUJEME

EDUard je vzdelávacia skupina pre deti v domácom (individuálnom) vzdelávaní. Domáce vzdelávanie je na Slovensku plne legálnou formou školskej dochádzky.

EDUard funguje ako komunitná škola. Je to priestor, kde sa deti cítia bezpečne, neboja sa skúšať, riskovať, robiť chyby, zdielať svoje názory či pocity a s chuťou sa púšťajú do svojho školáckeho života.

EDUard je otvorený štyri dni v týždni.

Pondelok až streda: 

8:00 - 15:30

Štvrtok (nepovinný deň):

 8:00 - 14:00 

Vo štvrtok máme angličtinu s externými lektormi a plávanie.


Ak by ste mali záujem pridať sa k nám, kliknite v hlavnom menu na PRIDAJTE SA.

AKO VYZERÁ NÁŠ DEŇ

8:00  - schádzanie detí


8:00 - 8:30 -  ROZBEH - naladenie sa na školu, voľná hra, raňajky a pod.. 


8:30 - 9:00 - RANNÝ KRUH, kde sa riešia aktuálne školácke témy a je to priestor na zavádzanie pravidiel spolužitia, životných a sociálnych zručností a pod..


9:00 - 12:30 - VYUČOVACÍ BLOK 


12:30 - koniec vyučovania, obed


13:00 - 15:30 - DRUŽINA - voľná hra, prípadne hravé vzdelávacie aktivity

--------------------------------

Vo štvrtok máme doobeda angličtinu a od 13:00 - 14:00 plávanie. Rodičia si deti vyzdvihujú priamo pri bazéne.

-------------------------------

Na konci nášho školského týždňa dostanú rodičia report o tom, čo sa v EDUardovi daný týždeň dialo. V prípade potreby (alebo na vlastnú žiadosť), dostanú deti individuálne domáce zadanie.

 

AKO SA UČÍME

Vdelávací koncept v EDUardovi vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu a inšpiruje sa rôznymi alternatívnymi metódami. Mnohé sú tvorené priamo pre naše potreby a prispôsobené individualite nášho kolektívu. 

Základné príncípy:

 • laskavé a rešpektujúce prostredie
 • vzťah s deťmi založený na dôvere
 • individuálny prístup
 • učenie sa hravou, objaviteľskou formou
 • zmysluplné témy
 • vytváranie medzipredmetových väzieb
 • vedenie detí k zodpovednosti za vlastné vzdelanie, učenie ich vedome sa rozhodovať
 • pozitívna motivácia bez hodnotenia, testovania a tlaku na výkon
 • sebahodnotenie
 • dostatok voľnej hry pre deti, resp. rovnováha mezi vlastnou iniciatívou detí a spoločnou činnosťou vedenou učiteľom
 • tvorivosť
 • improvizácia a prispôsobovanie sa momentálnej situácii
 • vedenie detí k sebapoznaniu, aby boli vnútorne voľné, aby rozumeli samé sebe, svojim pohnútkam, aby dokázali konať na základe sebapoznania a aby dokázali prijať konanie druhého
 • otvorená komunikácia, aby deti dokázali v živote jasne formulovať čo potrebujú, cítia a čo si myslia
 • učenie detí rešpektovať seba i iných, aby neškatuľkovali, neodsudzovali a nemali predsudky
 • vedenie detí k tomu, aby nasledovaním svojich pocitov a schopností išli za svojim cieľom